preloader

Search Here

Политика за поверителност

 

Untitled Document

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В Интернешънъл Мейл енд Парсел ЕООД, ЕИК 202695450
Интернешънъл Мейл енд Парсел ЕООД, ЕИК 202695450 предоставя неуниверсални пощенски услуги, а именно: куриерски услуги и пощенски парични преводи, в съответствие със Закона за пощенските услуги. 
Във връзка с предоставянето на горните услуги Интернешънъл Мейл енд Парсел ЕООД, ЕИК 202695450 обработва Вашите лични данни като зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. 
Настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни е изготвена и се основава на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. /ОРЗД/, на ЗЗЛД и на подзаконовите нормативни актове. Същата е приложима спрямо Вашите лични данни, когато посещавате някой от офисите ни или използвате нашата електронна платформа на www.imp.bg

КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Интернешънъл Мейл енд Парсел ЕООД, ЕИК 202695450 („Динамик Експрес”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София, козлодуй 86 , тел. 0 700 18 494 е-mail: office@imp.bg  , длъжностно лице по защита на данните: 0879075050, е-mail:  office@imp.bg   
Интернешънъл Мейл енд Парсел ЕООД, ЕИК 202695450  е вписано в публичния регистър на Комисията за регулиране на съобщенията като предприятие, предоставящо неуниверсални пощенски услуги. 
Интернешънъл Мейл енд Парсел ЕООД, ЕИК 202695450  е администратор на лични данни по смисъла чл.4, параграф 7 от ОРЗД. 
Можете да се свържете с нас на горепосочените адрес, телефони и електронна поща.

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ
1. Динамик Експрес събира следните категории лични данни, за да предостави точно предлаганите куриерски услуги, а именно: имена, адрес за вземане и/или доставка на пратка, телефонен номер. В отделни случаи, при изпълнение на задължения на Администратора, определени в ЗС, ЗМИП, ЗМФТ, КЗ, ТЗ и др. се обработва още данни от лична карта или се изисква такава за справка от длъжностното лице на Динамик Експрес с цел идентификация на лицето при получаване на суми по пощенски паричен превод, или ел. поща, ЕГН и номер на банкова сметка /напр. при рекламации, издаване на фактури, изплащане на застрахователни обезщетения/. В своята дейност по предоставяне на куриерска услуга Динамик Експрес  не събира и не съхранява копия от документи за самоличност на свои клиенти. 
2. Динамик Експрес създава и следните видове данни в процеса на предоставяне на търговските си услуги, а именно:
  - видеозапис при посещение в офисите и/или централния офис на Динамик Експрес, изготвен с оборудване за видеонаблюдение за охранителни цели и с оглед осигуряване на необезпокоявано обслужване на служителите и посетителите в търговските обекти на Динамик Експрес;
  - IP адрес при посещение на уебсайта ни и създаване на електронна товарителница.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА
Динамик Експрес обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, параграф 1, б. „б“, б. „в“ и б. „е“ от ОРЗД, а именно:
  - Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
  - Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора, като задължения за счетоводно отчитане на търговската дейност и др.;
  - Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

1. В изпълнение на свои законови задължения, Динамик Експрес обработва  данните Ви за следните цели:
  - Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка, когато това е предвидено в индивидуалния договор на клиента;
  - За извършване финансово-счетоводна обработка на договора за куриерска услуга и за  данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
  - Идентифициране на физическите лица при услугата пощенски паричен превод съгласно ЗМИП.
2. С цел сключване или изпълнение на договор за куриерска услуга:
  - Идентифициране на клиент при заявка за куриерска услуга ;
  - Идентифициране на получателя на куриерската пратка;
  - Доставка на пратка;
  - Актуализиране на Вашите лични данни;
  - Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/заявления по чл. 15-22 от ОРЗД/жалби;
  - Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;
  - Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни,
  - Плащане на сметки, разсрочване, опрощаване, отсрочване на дължими суми, рекламации;
  - Извършване на обработка от обработващи данните - възлагане, отчитане, приемане, разплащане.
3. За целите на легитимните интереси на Динамик Експрес, а именно:
  - Защита на материалните  активи и превенция срещу злонамерени действия като грабеж и кражба: Видеозаснемане на посетителите в офисите на Динамик Експрес.
4. За целите на проследяване на изпълнението на всяка доставка и обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации: IP адрес при посещение в сайта ни.

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ
Динамик Експрес обработва само данни, които са предоставени от нашите клиенти  доброволно. Това означава, че всеки потребител на услугите на Динамик Експрес носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като Динамик Експрес няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания. 
Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и адресите на получателите на пратките, предоставени ни от клиент

ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ и ТРЕТИ СТРАНИ
Обработващи лични данни са лицата по чл. 4, параграф 8 от ОРЗД, които обработват Вашите лични данни от името на Динамик Експрес, на основание чл. 28 от ОРЗД. Сред тези лица могат да бъдат:
  - Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения - подизпълнители;
  - Лица, които по възлагане на Динамик Експрес поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
  - Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на технически устройства, които използват нашите куриери;
  - Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
  - Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, когато това е приложимо;
  - Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
  - Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – правни, счетоводни, одиторски, в т.ч. принудително събиране на вземания и др.;
Личните Ви данни могат да бъдат достъпни на държавни административни органи – НАП, КЗР, КЗП, Агенция „Митници“, КФН и др., когато е приложимо в предвидени от закон случаи, при изпълнение на законови задължения на Динамик Експрес.
Динамик Експрес не предоставя личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, както и не разпространява данни в трети страни и международни организации, извън границите на ЕС и ЕИП.
Динамик Експрес не извършва автоматизирано обработване на Вашите лични данни, включващо профилиране, което поражда за Вас правни последици или по подобен начин Ви засяга в значителна степен.

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА
Динамик Експрес  не предоставя услуги на лица под 18-годишна възраст. 
Лице под 18 години, може да ползва нашите услуги само със съдействието на пълнолетно лице, което действа като представляващ непълнолетния/малолетния. 
В случай, че Динамик Експрес получи информация, че е събрал лични данни от лице под 18-годишна възраст, то същите незабавно се изтриват, освен ако закон не задължава Динамик Експрес да съхраняваме такива данни.
Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

СРОК НА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ. УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИ
Обработката и по-специално всички действия, свързани с договора за куриерска услуга приключват с изпълнението на конкретния договор. 
След изпълнението на съответния договор за неуниверсална пощенска услуга Вашите лични данни се съхраняват в следните срокове:
  - 10 г. за счетоводни документи, считано от датата на сключване на договор, съгласно Общите условия на Администратора;
  - 6 месеца - данни на податели/получателя на пратки, с цел проследяване на изпълнението на всяка доставка и обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации;
  - 1 месец – видеозаписи, които се унищожават автоматично след изтичането на този срок.
Унищожаването на личните данни се извършва при спазване на разписана процедура за това, съгласно вътрешните документи на Динамик Експрес.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
Динамик Експрес е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка в съответствие с чл. 32 от ОРЗД. 
Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА
Право на достъп: 
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме, основанието, целите, сроковете за обработка и съхранение, предоставени ли са на обработващ лични данни, унищожени ли са и т.н. 
Право на коригиране:  
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  
Право на изтриване:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от Динамик Експрес по всяко време, освен ако е налице поне едно от следните основания, а именно: 
  - за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  - за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Динамик Експрес или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Динамик Експрес    или
  - за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Право на ограничение
Имате право да поискате Динамик Експрес да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства: 
  - точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срока, в който администраторът има възможност да провери точността на личните данни;
  - обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
  - администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  - субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Регламент 2016/679 /виж по-долу/ в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
Право на преносимост: 
Когато Динамик Експрес обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.
Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:  
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Динамик Експрес. Ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на тел: 0 700 18 494 е-mail: office@imp.bg За упражняване на правата по т. X можете да се възползвате от нашият образец на заявление, което след като попълните, да изпратите на посочения по-горе ел. адрес.
Служител по защита на личните данни:
Определихме отговорници по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на тел.: 0879075050, е-mail: office@imp.bg   
Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:
  - да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
  - да откажем да предприеме действия по искането.
Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ
Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, както и че е налице риск от нарушение сигурността на Вашите лични данни, можете да подадете сигнал до Длъжностното лице по защита на личните данни : тел.: 0879075050, е-mail: office@imp.bg   
Упражняването на горните права не Ви лишава от правото на жалба. Можете да подадете такава до надзорния орган на Република България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg .